Jdi na obsah Jdi na menu
 


114,KÁRMELHEGYI BOLDOGASSZONY ÉS MAGYAR EREDETE

Boldogasszonyunk,”…harminc éven keresztül gondozta, nevelte, segítette, Isten Fiát, Jézust. Aztán hallgatta, figyelte, tanulta, magába szívta, befogadta, szívébe zárta, megélte, megvalósította Jézus minden gondolatát. Hát hogyne dicsérnék mindenütt, ahol csak hirdetik az evangéliumot! Hát hogyne akarnánk tőle tanulni a Krisztus követését, aki egyszerre a legjobb tanító és a legjobb tanítvány volt. Életében legtöbbször csak hallgatott, és most minden századok dicsérik Őt.

Életében csak elrejtőzött, és most milliók zarándokolnak kegyhelyeihez. Életében csak egyszerűen szolgálni akart, és most királynőjükként tisztelik azok is, akik az Isten szemében a legnagyobbak.

157-karmelhegyi-boldogasszony.png

Ennek a tiszteletnek pedig meglepően mély gyökerei vannak. Július hónap 16-án  Kármelhegyi Boldogasszonyként tiszteljük a Szűzanyát. Ez az elnevezés a Mária - tisztelet legősibb gyökereire utal. Hiszen a Kármel hegyén – mely a Földközi Tenger partján, a mai Izrael állam területén fekszik – már 700-800 évvel Jézus születése előtt is éltek szentéletű, ma úgy mondanánk: remeték, akik Illés és Elizeus próféták példájára egészen Isten- és embertársaik szolgálatára szentelték magukat.

Az ősi hagyomány pedig arról tanúskodik, hogy ott, a Kármel hegyén kezdődött el már annak az Asszonynak a tisztelete is, akinek még a nevét sem tudták, de előtte tisztelték benne a születendő Megváltó édesanyját.

Később pedig – Krisztus születése és megváltói működése után – már az első századokban templomot is építenek itt a Megváltó édesanyjának, a Szűzanyának tiszteletére.

Ide nyúlik vissza a Kármelhegyi Boldogasszony tisztelete. Az itt közösségben élő remeték szabályzatát aztán 1226-ban a pápa jóváhagyta, így alakult meg a Kármelita rend. A Rend jelmondata pedig Illés próféta üzenetéhez, jelszavához kötődik: „Szüntelenül buzgólkodjunk az Úr ügyéért, hogy igazság és szeretet töltse be ezt a földet!”  - Igazság és szeretet! Lehet-e rövidebben összefoglalni emberségünk igazi értékét és életprogramunk célját?

Tapasztalhatjuk ma is az emberek irányvesztését és céltalanságát. A Betániai Mária korábban a céltalan irányvesztésben élve megtapasztalta a könnyelmű életvitel keserűségét. Hát – az Úr Jézus szava szerint – hogyne emlékeznénk ma is hazatalálásunk örömére! Hazatalálásával minket is a bűntől való felszabadulás örömére hív. Ő ezzel lett biztató példaképünk.

A Boldogságos Mária már ősidők óta eszményképünk az igazságban és szeretetben eltöltött élet szépségére, bár ő a bűnösök menedéke is. Érdemes hát a jóban kitartva: mint a Boldogságos szűz, - vagy legalább a hazatalálás örömére rátalálva: mint a Betániai Mária -, nemcsak megemlékezni róluk, hanem örömmel követni is őket a jóban!”

Részlet Zdiarszky László, Kármelita atya írásából (Mindennapi kérdések, evangéliumi válaszok 2013.Palatia Kft Győr.)

Már írtam Jézusról és Édesanyjáról szóló jövendölésről. A Szűzről megemlékeztek Egyiptomban is és Magyarországon.

Kármel-hegy Kánaán földjén elhelyezkedő tengerparti hegyvonulat. Főnicia területe volt, Dávid király megszerezte, itt állt Bál oltára, és kultuszhelye. Dávid engedte a szabad vallásgyakorlást, de ide Jahvénak is építtetett egy oltárt.  Salamon elveszítette a Kármel hegyet. (Jól értjük: Kar+mell, női elnevezés, korábban láttunk ilyen lelet ábrázolásokat. Lejjebb Kánaáni Vénuszként ismert leletet látjuk.) Az idők során Jahve ( Jah-a régi szóhasználatban Hold. Láttuk Jahmesz fáraó királycímét: Hold-mása) oltára formátlan kőhalommá lett. Illés (ÉL+jós) idejében, Salamon halála után Délen Júda, Hiero - Solyma (Szent Sólyom) fővárossal, Északon Izrael, Szamaria (Szemúr, sumer nevű) fővárossal, két királyságként működik. (Itt él a H/K N G R jól értjük hungár nép.) ez a sumér magyar kapcsolat.

 

Illés (ÉL-jós, azaz főjós. Él, Éli az Élő teremtő atya neve, mint Bál, Bél más szóhasználattal. Elohim = Élő – hím, a Teremtő Isten tiszetelete.)

Illés próféta Salamon országa kettészakadása után az északi országban, Izraelben működött. (Is-ra el visszafele olvasva a rovás szabályai szerint : EL = élő, RA = úr, is, es = ez. Mai szórenddel: ÉLő Úristen országa.)

Állandó volt a hatalmi harc. Acháb, Szamaria királya (Kr.e. 874-853) a feleségével, Jezabellel Baál (Bál, Bél) tiszteletére templomot építettett. Bált Főniciában, Palesztínában(=Kánaánban), Egyiptomban is tisztelték. Azt tartották róla, hogy szent fákban, forrásokban, hegyek tetején lakik. Szent állata a bika volt. Ő adja a termékenységet, az esőt, az emberi élet továbbadását.

Párhuzam: Bél neve jele őrségi magyar cserépleleteken.

A Kármel hegy eredetileg ősi kánaáni kultuszhely. A Biblia elmondja a Kármel-hegyén történt, hogy Illés próféta és a Baál (értsd: Bál, Bél) papjai közti vetélkedés történetét, amely Illés és Isten csodatételével ér véget. A történetben Illés (=ÉL-jós) a hegyre hívja Bál minden papját Achábbal (A-hab, a-pap, tehát papkirály volt) hívatja áldozatbemutatásra, az az igazi isten, aki meggyújtja az áldozatot. Este Illés oltárába csap a villám, és egészen elég az oltárra tett áldozat. Utána a jelen levőkkel legyilkoltatja Bál 450 papját, hogy megtudja a nép, Izrael Istene az egyetlen úr.

Úgy tűnik, Bál és Él, de ugyanaz az Isten, a teremtő, akit a magyar népek tiszteltek. Mintha a Holdistent, Jahvét csak utólag írták volna ide.

Párhuzam: Magyarországon a Balaton környéke egésze Bál-otthon volt.

A történet helyének ma közismert neve Muhraka, ahol egy kármelita kápolna és oltár áll.(Muh-ra-ka összecseng a mahar-úr-kője, Magyarok ura, kője szavainkkal. Van Muhi nevű településünk is. Ezek szerint Bál, Bél, Bélkő, Bakonybél, Bélapátfalva, Bálványos, Bál.otthon = Balaton stb települések neveinkben a Magyarok Istene nevét tiszteljük. )

Éljós, főjós  (=Illés ) tüzes szekéren Istenhez ment, hatalmát átadta a tanítványának, Elizeusnak. (Érthetjük úgy, hogy a tűz embere Istennél van, de úgy is, hogy egy égi járműre szállt, vagy küldetése végén Isten elragadta. A magyar Pálos szerzetesrend tagjairól is azt írta Kapisztrán szent János, hogy ezek élő szentek. Egy pálos kolostorrom körül sem találunk temetőt, tehát a szent emberek elszenderülésük után Isten országába jutottak testestől-lelkestől, amint ezt Magyarok Nagyasszony, Szűz Máriáról is tartjuk. Többségükben a magyar királyainknak sincsenek meg a sírjai.)

Él, Éli, Elohim = élő hím, Isten kánaáni neve, az Élő Istent jelenti, ő adja a földnek és lakóinak az életet és termékenységet. Terjed a Jahve kultusz, a Jahve hívő asszírok gyilkonak, fegyverkeznek, hódítanak. Jehu Izrael seregének  fővezére meggyilkotatja a Papkirályt (Achabot, a habot, papot), megöleti a királynőt, Jezabelt (Iza-belt, nevében is a Bél szót látjuk), és vérfürdőt rendez a fővárosban, Szamariában: Acháb családját –fiait-kiirtatja.

Jehu összehívta Baal minden papját a templomába, mintha áldozatra hívná őket. Így szólt hozzájuk: „Nézzetek jól körül, ne akadjon köztetek az Úrnak (Asszúrnak) egyetlen tisztelője sem, hanem csak Baal hívei legyenek jelen.” Külön palástot adatott rájuk, és mind megölette őket fegyvereseivel.(Vö: 2Kir.10,18-36) „Lerombolták Baal oltárát, és Baal templomát is lerombolták, és szennyvízgyűjtő csatornát csináltak belőle – mindmáig ott van.” (2Kir 10,27).

Ekkora tömeggyilkosság még a jóérzésű, nem Bál-hívőkben is nemtetszést váltott ki. Valami módon szépíteni kezdték az udvari körök Jehu tettét. Jehut  Elizeus tette királlyá, Elizeus előtt Illés élt. Az udvari körök Illésre fogták, hogy már ő is követett el ilyet a Kármel hegyi áldozat után:

Illés megparancsolta Achábnak, hogy hívja össze Izraelt a Kármelre a 450 Baal pappal együtt? A király engedelmeskedik a vándorprédikátornak? Jó, már adom is ki a parancsot? Illés az áldozat után megölette Baal összes, 450 - papját? Isten szent embere, Élő Isten embere Él-jós tömeggyilkos lenne? Acháb király (A-hab, papkirály) a próféta engedelmes szolgája volna?

Ezt a szakaszt később írták a történethez, amit sokszor elmondanak a hírekben, azt egyszer csak a hallgatók elhiszik.

Acháb Szamaria királya volt. Ezidőben a Kármel nem tartozott uralma alá. Ezzel méginkább kiemelik a mondanivaló jelentőségét: mivel nem ölték meg Baal papjait, mind ott voltak az országban és vezették az Istentiszteleteket Jehu idejében is.

Jehu parancsa:”Menjetek, kaszaboljátok le őket, ne meneküljön el senki!” (2Kir 10,25)

Illés története végén: „Ne meneküljön meg egy se közülük” (1Kir,18,40)

Amit sokszor elmondanak, a tudatlan nép elhiszi, a kor propagandájának is Jehu korában ez volt az érdeke, hogy uralkodójukat jobb színben tüntessék fel. A halott prófétával igazolták a tömeggyilkosságot. Az Úr, Asszúr , Asszíria, A só úr, azaz sivatag ura tömeggyilkos nagyhatalom volt e korban, Istene Jahve. A mindenkori királya az Isten. Jehu Asszíria adófizetője lett. A régészeti ásatások során találtak egy fekete márvány emlékoszlopot, ami azt ábrázolja, hogy az asszír király méltóságteljesen áll, és Jehu király alázatosan megcsókolja a lábát, és hódolnak Izrael ajándékot vivő követei is.

Elizeus próféta neve is jól érthető:Eli+ze+us : ÉL = Élő Isten neve, ze = ez, us = ős szavaink. Élő-ez ős prófétája, az Ős Élő Isten embere volt. Magyar mondáink is ős öregnek, élő ősnek is nevezték Istent?

(Párhuzam: mai Magyarországon Károly Róbert rémtetteit megtaláljuk az ősi krónikáinkban, melyeket Nagy Lajos király megrendelésére írtak le, mint családja történetét a király részére. Ekkor fogják a rémtetteket Szent István királyunkra, hogy ő is kiirtotta rokonságát, felnégyeltette rokonát Koppány, mint Károly Róbert kiirtatta az ellenálló magyar urakat, és Zács Felifiánt és lányát Zács Klárát.)

Más ókori feljegyzések is megemlékeznek a hegyről. A Kr. e. 4. században élő Püthagorasz görög bölcs felkereste és imádkozott a hegyen. Tacitus római történetíró is járt itt, és elgondolkozott arról az Istenről, akit nem ábrázolnak, akiről nem készítenek szobrokat, mint a pogány istenekről. Kora politikai életének tevékeny résztvevője volt: 97-ben consul, majd később Asia (Ázsia) római tartomány kormányzója volt. (Galliában született  i. sz. 56.és Gallileában van a Kármel hegy. Feltűnő a helynév azonossága.)

A középkorban is éltek itt a világtól elfordult, elmélkedő remeték magányosan, vagy kisebb közösségben. Berthold de Limogés francia lovag a 12. században a Karmelen alapított egy szerzetesrendet, a Kármeliták rendjét. A rend a Szentföldön ma is működik, és a Kármel-hegyi szent helyek gondozását látja el.

 

 A Karmelita Rend története:

 A Keresztesek szentföldi hadjáratai idején, már a XII. században szervezett remeteközösség élt a galileai Kármel-hegyen, ahol Krisztus születése előtt a IX. században egy barlangban remeteként élt Illés próféta és hozzácsatlakozott tanítványa, Elizeus is. Kármel-hegyét az ószövetségi időben szent helyként tisztelték …, s ez a tisztelet a római uralom alatt is tartott, sőt a középkorig folytatódott. Az V-VI. századi zarándokok írásaiban is megemlékeztek róla. Erre az élő hagyományra alapozták szervezkedésüket azok a remeték, akik a Kármel hegyén Illés próféta remeteéletét követték. Rendi szabályzatukat Szent Albert jeruzsálemi pátriárka fogalmazta meg 1208-ban és III. Honorius (értjük a nevét: Hun-úri-ős, magyar pápáról van szó) pápa hagyta jóvá 1226-ban. A rend Európában is gyorsan terjedt és Angliában kisugárzó központ jött létre Stock Szent Simon (elhunyt 1265-ben, Neve Simon, Szem-hon, Sumer nevünk, napországi ember elnevezés, magyar rokonsága egészen biztosan volt) rendfőnök irányításával, akinek 1251-ben látomásában megjelent a Szűzanya és  s k a p u l á r é t, vállruhát nyújtott át neki, mint az oltalom és az üdvösség jelét. Az 1290-es évek elején a muszlim térfoglalás miatt kiszorult a kereszténység a Szentföldről és a kolostoraik is elpusztultak. A kármelhegyi kármelita remeteséget is elpusztították, de a XVII. században újra letelepedtek rövid időre, végül az 1760-as években ismét megtelepedve kolostort is építettek, de ez is elpusztult a napóleoni megszállás végén. Utána rövidesen felépült a Kármelhegyi Boldogasszony temploma Illés próféta barlangja fölé.

 

 

 

Vélemények a magyarságról - 7 perces rövidfilm (katt a címre).

 Számunkra szokatlan kérdések: Petőfi így írta: a Magyarok Istenére Esküszünk...  Isten választott népe a MAGYAR. Így lenne?

Érdekes rövid tv műsor részlet, a videóhoz katt az aláhúzottra.

A MAGYAR NYELV ŐSISÉGÉRŐL A TUDÓS ÁLTAL KATT A CÍMRE AKI NEM HISZI, AZ TAGADJA. HA NEM HISZI, JÁRJON UTÁNA.

Jézus korárólról érdekes vélemény Szántai Lajos és a Kárpátia zenekar(katt).

Jézus életéről más szemmel -Szántai Lajos katt.

 

Pilisi piramisok. A Pilisben piramis alakú hegyeket találunk.

A pilisszántói templomban őrzött pálos szent kő:

 

2014-07-16.